Salmonella

Salmonella categorie

Binnen IKB Varken zijn varkenshouders (waarbij per trimester 31 of meer vleesvarkens aanwezig waren) verplicht tot het  laten uitvoeren van bloedonderzoek op Salmonella.

Op www.InfoVarken.nl kunnen IKB Varken deelnemers de laboratoriumuitslagen en de daarmee berekenden Salmonella categorie inzien per bedrijf. De Salmonella categorie wordt voor QS waardige bedrijven automatisch door gemeld aan Duitsland, zodat IKB Varken-deelnemers bij export naar een Duitse slachterij niet opnieuw salmonella monsters hoeft te laten nemen.

Hoe wordt de Salmonella categorie-indeling berekend?

Laboratoriumuitslagen
Op de laboratorium uitslagen is het niveau  antistoffen tegen salmonella als maat voor de besmetting uitgedrukt in een OD waarde (%). Hoe hoger de OD-waarde, hoe meer antistoffen tegen Salmonella in het bloedserum zitten.  Deze OD-waarden worden vervolgens ook gebruikt om uw bedrijf in één van drie categorieën  in te delen.

Per periode van 4 maanden (trimester) krijgt uw bedrijf eerst een score. 

Deze score varieert van 1 (gunstig) tot 3 (ongunstig) en wordt als volgt bepaald: 20% of minder van de bloeduitslagen een OD% groter dan OD40Score 1
Meer dan 20% en minder dan 40% van de bloeduitslagen een OD% groter dan OD40Score 2
40% of meer van de bloeduitslagen een OD% groter dan OD40Score 3

Vervolgens worden de scores van de laatste drie trimesters bij elkaar opgeteld om de categorie-indeling van het bedrijf te bepalen.

De bepaling vindt plaats volgens onderstaand schema:

 • De som van de scores van de laatste drie trimesters is 3 of 4:                          categorie 1
 • De som van de scores van de laatste drie trimesters is 5, 6 of 7:                      categorie 2
 • De som van de scores van de laatste drie trimesters is 8 of 9:                          categorie 3

Betekenis van de categorie-indeling
Bedrijven met vleesvarkens worden voor Salmonella in een categorie ingedeeld. De categorie-indeling is een maat voor het risico dat de vleesvarkens van het bedrijf met Salmonella besmet zijn.

 • Categorie 1: gering risico                                                                                   
 • Categorie 2: matig risico
 • Categorie 3: hoog risico

Categorie 1 (en 2)- bedrijven zitten in een (redelijk) gunstige categorie.
Categorie 3 bedrijven vormen een duidelijk risico.

Categorie 3 bedrijven
Er worden door IKB Varken worden geen maatregelen verplicht gesteld die bedrijven, die in categorie 3 zitten, moeten nemen. Toch is het van belang dat u op uw bedrijf in actie komt om het salmonellarisico te verminderen. Daarmee kunt u mogelijke sancties door afnemers vanwege een ongunstige categorie-indeling voorkomen.

Ook willen wij u er op attenderen dat uit onderzoek is gebleken dat ongunstige Salmonella-uitslagen gerelateerd zijn aan minder goede technische resultaten. Het nemen van passende maatregelen kan dus ook uw technische- en financiële bedrijfsresultaten positief beïnvloeden.

Wilt u al aan de slag gaan met het nemen van maatregelen om zodoende in een lagere categorie  terecht te komen, dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw dierenarts  en/of (voer)voorlichter om te bepalen welke maatregelen het beste op uw bedrijf passen.  

Onder andere de volgende maatregelen kunnen leiden tot een afname van de Salmonellaproblematiek op uw bedrijf:

 1. goede hygiëne
 2. goed reinigen en ontsmetten
 3. all in – all out
 4. aanzuren van mengvoer en aanzuren van drinkwater
 5. opleggen van Salmonella-arme biggen.