Organisatie

Kiwa VERIN is regelinghouder van de Regeling IKB Varken. Tevens verzorgt Kiwa VERIN het secretariaat van IKB Varken. De inhoud van een regeling wordt vastgesteld op basis van een bindend advies van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Varken. Het CCvD bestaat uit diverse betrokken koepelorganisaties, onder meer LTO, COV, Vee & Logistiek Nederland, CBL, Dierenbescherming, KNMvD, KNS en GMP+ International. Het CCvD IKB Varken komt minimaal één en gemiddeld twee keer per jaar bij elkaar om te vergaderen over de inhoud van de Regeling IKB Varken.

Het CCvD IKB Varken wordt geadviseerd door twee klankbordgroepen, de zogenaamde Schakelcommissies. Er is één Schakelcommissie Varkenshouders, welke bestaat uit praktiserende varkenshouders en één Schakelcommissie Slachterijen, welke bestaat uit varkensslachterijen. De Schakelcommissies IKB Varken beoordelen concept voorstellen m.b.t. wijzigingen van de Regeling IKB Varken op inhoud en praktische uitvoerbaarheid en adviseren het CCvD IKB Varken.

De Regeling IKB Varken heeft een geschillenreglement. Het reglement regelt de procedure met betrekking tot bezwaren en geschillen tegen de inhoud van de Regeling IKB Varken. De Geschillencommissie IKB Varken wordt gefaciliteerd door de regelinghouder.