Geschillenreglement

Het  geschillenreglement regelt de procedure met betrekking tot bezwaren en geschillen tegen de inhoud van de Regeling IKB Varken.

Mocht een deelnemer het niet eens zijn met of de inhoud van de regeling dan kan hij/zij een bezwaar indienen oftewel een geschil aanhangig maken. In het geschillenreglement is ondermeer beschreven waar men bij het indienen van een bezwaar/geschil aan moet voldoen en hoe een bezwaar/geschil behandelt zal worden.

Klik hier om het geschillenreglement te bekijken