Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Wijzigingen IKB Varken Varkenshouders per 1 februari 2022

30-12-2021

Vanaf 1 februari 2022 vinden een aantal wijzigingen plaats in de voorschriften IKB Varken. De belangrijkste wijzigingen hebben wij voor u op een rij gezet. Neem de wijzigingen goed door, deze kunnen namelijk invloed hebben op uw bedrijfsvoering.

Ook in de Algemene Voorwaarden, Certificatiecriteria en Erkenningsvoorwaarden worden een aantal wijzigingen doorgevoerd. De nieuwste versies van de gewijzigde documenten komen beschikbaar op de website. Als u vragen heeft over de aankomende wijzigingen dan kunt u contact opnemen met info@kiwaverin.nl
  • Herstelruimte (voorheen norm ziekenboeg)
De norm om 1% van de aanwezige dierplaatsen te reserveren als ziekenboeg wordt losgelaten. Wel moet aangetoond kunnen worden dat een herstelruimte gemaakt kan worden om bijvoorbeeld zieke, gewonde of agressieve dieren af te zonderen. De herstelruimte mag onderdeel zijn van een bestaande afdeling, maar mag hierbij niet de minimaal beschikbare oppervlakte per dier beperken. Verder moet erop gelet worden dat de varken(s) in de herstelruimte voldoende ruimte hebben om zich om te kunnen draaien. De ruimte moet visueel schoon zijn en goed schoongehouden kunnen worden. Er moet een gezond klimaat heersen, dus niet te warm of te koud, goed geventileerd en droog. Na het leegkomen en minimaal jaarlijks moet de ruimte gereinigd en gedesinfecteerd worden. Voorschrift VS01.02a.
  • Transport via QLT erkende transporteur
Om te zorgen dat het transport van uw dieren netjes verloopt, worden stapsgewijs eisen gesteld aan transporteurs via de Erkenningsregeling Diertransport (QLT). Vanaf 1 januari 2022 moet een erkende transporteur ingezet worden bij het transport van slachtdieren. Dit wordt ook bij de slachterij gecontroleerd. Vanaf 1 juli 2022 moet een erkende transporteur ingezet worden bij het transport van slachtdieren en biggen. Hierbij geldt een uitzondering voor eigen transport. Vanaf 1 juli 2023 moet een erkende transporteur ingezet worden bij het transport van alle dieren, zowel nationaal als internationaal transport. Ook hier geldt een uitzondering voor eigen transport. Eigen transport houdt in dat biggen of gelten van of naar een eigen bedrijf worden gereden. U kunt erkende transporteurs op naam vinden in deze database. Voorschrift VT02.01b. 
  • Wijziging weging bij gebruik cascade middelen
Er mogen alleen antibiotica ingezet worden die op de positieve lijst staan (huidige weging D). Het kan voorkomen dat een middel door bijvoorbeeld leveringsproblemen niet beschikbaar is. In dat geval kan de dierenarts besluiten een cascade middel in te zetten. Wanneer een cascade middel ingezet wordt waarvan de werkzame stof en toedieningswijze wel op de positieve lijst staan, wordt voortaan weging B toegekend in plaats van weging D. Deze dieren mogen als IKB waardig afgevoerd worden. Voorschrift VG06.01c.
  • Registratie bezoekers
Alle bedrijfsbezoekers moeten zich registreren, dit kan op twee manieren. De bezoeker kan het bezoekersregister tekenen met naam, bedrijfsnaam en datum. Of de bezoeker laat een bon of rapport achter met daarop de datum en bedrijfsnaam. Daarnaast moet de naam óf het kenteken genoteerd staan. Voorschrift VH02.01I.
  • Samenstellen expertteam
Wanneer een bedrijf 3 jaar met de dierdagdosering in het actieniveau zit, moet een expertteam samengesteld worden. Het expertteam bestaat uit een Geborgde varkensdierenarts, een externe deskundige zoals een voervoorlichter en een onafhankelijke procesbegeleider. De procesbegeleider moet geregistreerd staan op het BAS (bedrijfsadviseringssyssteem) register van VAB (Vereniging Agrarisch Bedrijfsadviseurs) met als werkveld varkenshouderij. Vind hier een procesbegeleider. Voorschrift VG01.04.
  • Aandacht voor colistine gebruik
In het aanvullend BGP-actieniveau moet aandacht besteed worden aan het colistine gebruik op het bedrijf. Colistine is een middel dat belangrijk is in de humane geneeskunde en moet zoveel mogelijk beperkt worden in de diergeneeskunde.
  • Aanpassing DDD actieniveaus
De actieniveaus voor de dierdagdosering zijn gewijzigd naar de door SDa vastgestelde niveaus voor 2022. Voor vleesvarkens, biggen en zeugen ligt het actieniveau op 5 en voor speenbiggen ligt het actieniveau op 20. Voorschrift VG01.04.         

Voor de eerstvolgende bepaling van het DDD-niveau wordt teruggekeken over 2021 en gelden dus de voorgaande actieniveaus nog (7 en 30 respectievelijk).
  • Registratieplicht homeopathische middelen
Sinds april 2021 geldt een registratieplicht voor homeopathische diergeneesmiddelen. Dit betekent dat homeopathische middelen die als diergeneesmiddel worden aangeboden een Reg NL-H nummer moeten hebben. Middelen die dit nummer niet hebben mogen niet op het bedrijf aanwezig zijn of ingezet worden (wetgeving). Voorschrift VG06.02.
  • Gebruik Vleeskeurmerk IKB
Het vleeskeurmerk IKB mag gebruikt worden door deelnemers op correspondentiemateriaal en in bedrijfsruimten om te laten zien aan de opvolgende schakel dat zij gecertificeerd zijn. Aan het gebruik van het keurmerk zijn een aantal voorwaarden verbonden die gevonden kunnen worden in het Beeldmerkreglement. Zo moet het keurmerk duidelijk en goed leesbaar zijn aangebracht. Daarnaast mag het keurmerk niet gebruikt worden richting de consument. Dit heeft er mee te maken dat alle schakels aantoonbaar IKB gecertificeerd moeten zijn voor het gebruik van het keurmerk op vleesproducten. Het gaat dan van big tot verkoop. Voorschrift VA01.06.