Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Toetsing IKB Varken voor Ketenborging

9-2-2022

IKB Varken is vorig jaar geaccepteerd als kwaliteitssysteem in het kader van Ketenborging. De NVWA monitort periodiek of IKB Varken nog voldoet aan de voorwaarden voor Ketenborging. Daarnaast wordt onderzocht of op bepaalde onderdelen van het systeem aangepast toezicht door de NVWA mogelijk is. Om IKB Varken te monitoren worden 25 IKB Varken deelnemers telefonisch benaderd door een auditor van de NVWA.  

Deze varkenshouders zijn willekeurig geselecteerd uit het totaal aantal IKB Varken deelnemers. Telefonisch wordt een afspraak gemaakt waarbij de auditor langskomt bij de varkenshouder om een kort interview af te nemen. Tijdens dit interview wordt gevraagd naar de ervaringen met IKB Varken certificering. De auditor bekijkt hierbij de laatste twee (meest recente) auditrapporten van de CI. Ten slotte zal de auditor ook kort de stallen betreden.

Het bezoek is nadrukkelijk geen inspectie van het varkensbedrijf, maar onderdeel van een onderzoek naar de werking van IKB Varken in de praktijk. De geselecteerde bedrijven kunnen vanaf medio februari benaderd worden. De bezoeken vinden plaats vanaf eind februari tot uiterlijk begin april. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met info@kiwaverin.nl.